Op voorhand:
In het geval van domeinrecht, mededingingsrecht of andere geschillen wordt de eiser geadviseerd om vooraf contact op te nemen met Calima Reisen in Berlijn om onnodige rechtszaken en kosten te voorkomen. De kostennota van een waarschuwing van een advocaat zonder voorafgaand contact zal in ieder geval als ongegrond worden afgewezen in de zin van de plicht om de schade te minimaliseren, aangezien wij niet opzettelijk proberen om concurrentievoordelen of andere wettelijk verboden voordelen te verkrijgen. Als wij daadwerkelijk op de hoogte moeten worden gesteld van een of meer juridische fouten die onbewust zijn gemaakt, zullen deze onmiddellijk na een kortetermijnonderzoek van de informatie worden gewijzigd, zodat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/info/index_en
Ons e-mail adres kunt u vinden in ons impressum. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.


Algemene voorwaarden

Onze activiteit betreft zowel de verkoop van vervoersdiensten (zoals lucht, spoor, zee, auto, enz.) en pakketreizen en hun bemiddeling, als de organisatie van onze eigen reizen (volgens onze catalogi, websites of individuele uitwerking). Als verkoper of agent (opmerking bij boeking en boekingsbevestiging) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gebreken in de uitvoering van de vlucht of reis. Deze zijn onderworpen aan de respectievelijke voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of touroperator. In alle gevallen zijn ten minste ook de bepalingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 en 16 van onze algemene voorwaarden hieronder van toepassing. Uitzonderingen gelden voor alle diensten en reizen waarvoor wij als agent optreden. In dit geval zijn de respectieve zakelijke en reisvoorwaarden van de door ons bemiddelde touroperator/dienstverlener van toepassing. Voor zover wij zelf als touroperator optreden, is de inhoud van het contract als volgt:

Reisvoorwaarden

1. het sluiten van de reisovereenkomst

1.1 Met de registratie biedt de klant het reisbureau het sluiten van een bindende reisovereenkomst aan.
1.2 De registratie kan schriftelijk, mondeling of telefonisch plaatsvinden. De aanvraag wordt ook ingediend door de aanvrager voor alle deelnemers die in de registratie zijn opgenomen, voor wiens contractuele verplichtingen de aanvrager aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen, mits hij door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring een overeenkomstige afzonderlijke verplichting op zich heeft genomen.
1.3 De overeenkomst komt tot stand met de aanvaarding door Calima Reisen. Acceptatie vereist geen specifieke vorm. Bij of direct na het afsluiten van het contract zal de touroperator de klant de reisbevestiging overhandigen.
1.4 Indien de inhoud van de bevestiging afwijkt van de inhoud van de inschrijving, is een nieuw aanbod van Calima Reisen beschikbaar waaraan wij gebonden zijn voor een periode van 10 dagen. Het gewijzigde contract wordt alleen gesloten als u binnen 10 dagen uw toestemming geeft. De hier genoemde periode van 10 dagen kan naar gelang de omstandigheden veranderen. De klant wordt hiervan echter door Calima Reisen op de hoogte gesteld. Houd er rekening mee dat als u in dit geval niet reageert (schriftelijk, mondeling of telefonisch), u rekening moet houden met een annulering van de boeking.

2. diensten

De omvang van de contractuele diensten vloeit voort uit de servicebeschrijving van de respectievelijk geldige brochure (website) en uit de informatie in onze reisbevestiging. De informatie in de brochure (website) is voor ons bindend. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de informatie in de brochure voor het afsluiten van het contract te verklaren, waarvan de klant uiteraard op de hoogte zal worden gesteld voordat hij boekt.

3. intrekking en herboeking

3.1 U kunt zich op elk moment voor het begin van de reis terugtrekken. De datum van ontvangst van de verklaring van terugtrekking door de touroperator is bepalend. Terugtrekking kan zonder enige formaliteit plaatsvinden. Wij bevelen echter een schriftelijke intrekking aan om redenen van bewijsvoering.
3.2 Als u zich terugtrekt uit de reisovereenkomst of niet met de reis begint, kunnen wij een redelijke vergoeding eisen voor onze reisregelingen en -kosten. Bij de berekening van de vergoeding moet rekening worden gehouden met de normale bespaarde kosten en het eventuele andere gebruik van de reisdiensten.
3.2.a Voor de berekening van de annuleringskosten voor geboekte vluchten zijn de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende vluchtorganisator doorslaggevend, ongeacht de in de punten 3.3.a en 3.3.b genoemde regelingen. Deze zijn afhankelijk van het tijdstip van de annulering en het geboekte tarief.
3.3 Wij hebben het recht om een forfaitaire schadevergoeding te eisen, rekening houdend met de volgende indeling, volgens de nabijheid van het tijdstip van annulering tot het contractueel overeengekomen begin van de reis in een procentuele verhouding tot de reisprijs (c + d):
a) vliegpakketreizen en
b) Alleen vliegboekingen
Wij willen u erop wijzen dat wij uitsluitend als intermediair reisbureau optreden voor alle pakketreizen van andere touroperators die via ons kantoor worden geboekt en voor alle vliegboekingen. De annuleringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van de betreffende touroperator of luchtvaartmaatschappij zijn van toepassing.
In de meeste gevallen bedragen de annuleringskosten van de besparingstarieven van de luchtvaartmaatschappijen 100% van de totale prijs. Calime Reisen heeft hier geen invloed op.
c) Vakantiewoningen, huizen/appartementen, ook voor bus- en treinreizen
- tot 70 dagen voor vertrek 25% van de tourprijs
- vanaf de 70e - 51e dag voor aanvang van de reis 50% van de ritprijs
- van de 50e - 31e dag voor het begin van de reis 70% van de prijs van de reis
- vanaf 30 dagen voor vertrek 90% van de tourprijs
- in geval van no-show op de dag van aankomst 95% van de reissom
(d) Autohuur
- tot de 8e dag voor vertrek 20%.
vanaf de 7e dag voor vertrek tot de dag van vertrek 30%.
Bij niet-aankomst/niet-deelname aan de reis 80% van de huurprijs;
- voor lijnvluchten slechts € 60,00 per persoon.

3.4 Voor sommige speciale data en bestemmingen kunnen er verschillende annuleringskosten zijn. Speciale annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op speciale reizen voor individuele en groepsreizen. De afwijkende annulerings- en herroepingskosten worden u bij de boeking meegedeeld.
3.5 Het staat de klant vrij om ons te bewijzen dat wij geen of aanzienlijk minder schade hebben geleden dan het door ons verlangde forfaitaire bedrag.
3.6. Boekingen (bijv. wijziging van reisdatum, bestemming, plaats van vertrek, vervoer, accommodatie, enz. Een vast bedrag van € 25,- per persoon (€ 15,- per persoon voor diensten die alleen voor de vlucht zijn bestemd) wordt in rekening gebracht.

3.7 Herroepingsaanvragen van de klant, die na de 30 dagen worden ontvangen, kunnen alleen worden uitgevoerd, als de uitvoering ervan überhaupt mogelijk is, na terugtrekking uit de reisovereenkomst onder de voorwaarden van punt 3 en gelijktijdige nieuwe aanmelding. Dit geldt niet voor verzoeken tot omboeking die slechts geringe kosten met zich meebrengen. Houd er rekening mee dat in het geval van speciale tarieven en ook sommige "normale tarieven", omboekingen of wijzigingen niet mogelijk zijn voor of na het begin van de reis. Informeer naar elk individueel geval afzonderlijk.
3.8 Tot het begin van de reis kan de klant eisen dat een derde in zijn plaats de rechten en verplichtingen van de overeenkomst aangaat. Wij kunnen bezwaar maken tegen de toelating van de derde partij als deze derde partij niet voldoet aan de bijzondere reisvoorwaarden of als wettelijke voorschriften of officiële orders van het land van de reis hiermee in strijd zijn.
Indien een derde partij het contract aangaat, zijn hij en de klant als medeschuldenaren aansprakelijk voor de reisprijs en de extra kosten die voortvloeien uit de toetreding van de derde partij.
3.9 Wij hebben het recht om de klant een verwerkingsvergoeding van 60,00 € per transactie in rekening te brengen voor elke omboeking, annulering of andere wijziging van de boeking. Dit bedrag wordt als forfaitair bedrag in rekening gebracht, d.w.z. NIET per persoon.
3.10 Indien de reis geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, wordt een vooraf verleende korting zonder compensatie geannuleerd.
3.11.Afwijkende regels voor seminars en groepsreizen met betrekking tot annulering en beëindiging door Calima Reisen
Calima Reisen kan zich tot 42 dagen voor aanvang van de reis terugtrekken uit het contract omdat het minimum aantal deelnemers niet is bereikt, mits Calima Reisen in de betreffende reisbeschrijving het minimum aantal deelnemers heeft aangegeven, alsmede de tijd waarop de verklaring van terugtrekking door de reiziger uiterlijk voor de contractueel overeengekomen aanvang van de reis moet zijn ontvangen, en deze informatie duidelijk en leesbaar in de reisbevestiging heeft vermeld. Als Calima Reisen zich terugtrekt, ontvangt de persoon die de boeking maakt onmiddellijk de reeds gedane betalingen terug zonder enige aftrek.
3.12 In geval van een omboeking is de tabel met de annuleringskosten van de eerste gemaakte boeking nog steeds bepalend. Als een omboeking bijvoorbeeld 40 dagen voor het begin van de reis wordt gedaan, maar de nieuwe datum wordt hoe dan ook uitgesteld, dan zijn de annuleringskosten in ieder geval het percentage dat geldt op het moment van de omboeking. In dit voorbeeld is dat 70%. Een wijziging van het volgende annuleringskostenniveau vindt echter alleen plaats als de reis 30 dagen of minder van tevoren wordt geannuleerd.

4. niet-gebruikte diensten

In het geval van niet-gebruikte diensten, bijvoorbeeld door voortijdige terugkeer of om andere redenen, zullen wij trachten de bespaarde kosten te laten vergoeden door de dienstverleners. De verplichting is niet van toepassing als de diensten volledig onbeduidend zijn of als de wettelijke of officiële voorschriften in strijd zijn met

5. veranderingen in de dienstverlening

5.1 Wijzigingen en afwijkingen van individuele reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst, die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en die niet te kwader trouw door ons zijn veroorzaakt, zijn alleen toegestaan als ze niet substantieel zijn en geen afbreuk doen aan de algehele opzet van de geboekte reis.

5.2 Eventuele garantieclaims blijven onaangetast, voor zover de gewijzigde diensten met gebreken zijn behept.
5.3 Wij zijn verplicht de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de diensten of afwijkingen. Indien nodig bieden wij de klant een gratis omboeking of een gratis herroeping aan.
5.4 In geval van een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst heeft de reiziger het recht zich kosteloos uit de reisovereenkomst terug te trekken of deelname aan een reis van minstens dezelfde waarde te eisen, indien wij in staat zijn een dergelijke reis zonder extra kosten voor de reiziger uit ons dienstenaanbod aan te bieden. De reiziger moet deze rechten onmiddellijk na onze verklaring van de wijziging van de reisdienst tegenover ons doen gelden.
5.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen of andere structurele veranderingen door te voeren. Conversies of andere structurele veranderingen hebben altijd als doel het aanbod te verbeteren. Wijzigingen zullen dan ook niet leiden tot een vordering tot verlaging van de overeengekomen huurprijs.

6. prijsaanpassing

Wij behouden ons het recht voor om de in het reiscontract overeengekomen prijs als volgt te wijzigen in geval van een verhoging van de vervoerskosten of -kosten voor bepaalde diensten, zoals haven- of luchthavengelden, of een wijziging van de voor de betreffende reis geldende wisselkoersen
6.1 Indien de transportkosten, met name de brandstofkosten, stijgen, kunnen wij de reisprijs volgens onderstaande berekening verhogen:
a) In het geval van een verhoging in verband met de stoel, kunnen we de verhoging eisen van de passagier. In andere gevallen worden de gevraagde verhoogde vervoerskosten gedeeld door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoermiddel. We kunnen het resulterende verhogingsbedrag voor de individuele stoel van de passagier eisen.
6.2 Indien heffingen zoals haven- of luchthavengelden ten opzichte van ons worden verhoogd, kan de reissom met het overeenkomstige evenredige bedrag worden verhoogd.
6.3 In het geval van een wijziging in de wisselkoersen kan de prijs van de tour worden verhoogd in de mate dat de tour hierdoor duurder is geworden voor ons.
6.4 Een verhoging is alleen toegestaan als er tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen reisdatum meer dan 4 maanden liggen en de omstandigheden die tot de verhoging leiden nog niet voor het sluiten van de overeenkomst zijn opgetreden en door ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren.
6.5 In geval van een latere wijziging van de reisprijs of een latere wijziging van een essentiële reisdienst, dienen wij de reiziger onmiddellijk te informeren. Een prijsverhoging die wordt geëist vanaf de 20e dag voor de overeengekomen reisdatum is ongeldig. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% of bij een substantiële wijziging van een essentiële reisdienst heeft de reiziger het recht zich zonder kosten terug te trekken uit het reiscontract of deelname aan een andere reis van minstens gelijke waarde te eisen, indien wij in staat zijn een dergelijke reis aan te bieden zonder extra kosten voor de reiziger uit ons dienstenaanbod.

7. betaling en afgifte van de reisdocumenten

7.1 Betalingen van de reisprijs voor het einde van de reis kunnen alleen worden gedaan voor geboekte pakketreizen tegen afgifte van het veiligheidscertificaat in de zin van § 651 k lid 3 BGB.
7.2 Voor alle niet-pakkettenrondleidingen geldt: bij het afsluiten van de overeenkomst kan een voorschot worden gevraagd. Verdere betalingen zijn verschuldigd op de afgesproken data, het saldo van de betaling dient uiterlijk vier weken voor het begin van de reis aan ons te worden voldaan. In het geval van op korte termijn geboekte reizen zijn de dan gemaakte speciale afspraken van toepassing.
7.3 U ontvangt alle reisdocumenten tijdig voor aanvang van de reis. Als de originele documenten om tijdsredenen niet kunnen worden verzonden, sturen wij u de vouchers per fax. Bijkomende kosten als gevolg van speciale vormen van verzending (aangetekende post, rembours, koeriersdiensten, stortingen etc.) zijn voor rekening van de klant.
7.4 Afwijkende regeling voor de betaling van groepsreizen met een minimum aantal deelnemers:
 Na ontvangst van de reisbevestiging en het veiligheidscertificaat, waarmee alle door de klant betaalde gelden zijn veiliggesteld, is een aanbetaling van ca. 25% (afgerond) van de reissom verschuldigd en betaalbaar. De aanbetaling wordt bijgeschreven op de totale tourprijs.
 Het resterende bedrag van de totale reissom is uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de reis verschuldigd en betaalbaar (de datum van ontvangst van de betaling door Calima Reisen is bepalend), mits het veiligheidscertificaat is overhandigd en het zeker is dat de reis zal worden uitgevoerd, in het bijzonder dat Calima Reisen zich niet meer kan terugtrekken uit de reisovereenkomst volgens artikel 3.11. Indien de verschuldigde waarborgsom of de totaalprijs niet of niet volledig is betaald, hoewel de deelnemer een veiligheidscertificaat heeft ontvangen, kan Calima Reisen zich na een mislukte herinnering en het stellen van een redelijke betalingstermijn (§ 323 BGB) terugtrekken uit het contract en de klant kosten in rekening brengen voor de terugtrekking.
Voor sommige studiereizen is het mogelijk dat het resterende bedrag voor de accommodatie ter plaatse contant moet worden betaald. De deelnemers worden hiervan direct na inschrijving voor de reis op de hoogte gesteld.
 

8. opzegging en annulering door ons

Wij kunnen het reiscontract voor aanvang van de reis opzeggen of het reiscontract na aanvang ervan opzeggen in de volgende gevallen
8.1. zonder voorafgaande kennisgeving
Als u, ondanks een waarschuwing, de uitvoering van de reis aanhoudend verstoort of zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat de onmiddellijke opzegging van het contract gerechtvaardigd is. Ondanks onze opzegging behouden wij het recht op de volledige prijs van de tour, maar we moeten de waarde van de bespaarde kosten die we verkrijgen door ander gebruik van ongebruikte diensten aan ons laten crediteren, inclusief de bedragen die door onze serviceproviders worden gecrediteerd.

 

9. Haftung

9.1 Wij zijn in het kader van de zorgplicht van een zorgvuldige ondernemer aansprakelijk voor de zorgvuldige voorbereiding van de reis, de zorgvuldige controle en selectie van de dienstverleners, de juistheid van de beschrijving van alle in de catalogi vermelde reisdiensten, tenzij wij vóór het afsluiten van het contract een wijziging in de brochuregegevens overeenkomstig paragraaf 2 hebben aangegeven, en de juiste uitvoering van de contractueel overeengekomen reisdiensten.
9.2 Wij zijn aansprakelijk voor elke fout van de personen aan wie de dienstverlening is toevertrouwd.
9.3.betreffende de seminarie- en groepsreisverplichtingen van de reiziger
 De seminars worden naar beste weten en overtuiging gehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor de reis zelf te controleren en te laten controleren, indien nodig met behulp van deskundig medisch advies, of deelname aan de cursussen verenigbaar is met de betreffende fysieke conditie en of dit de door de reis beoogde medische behandeling mogelijk maakt.
 9.4 Eventuele ziekten moeten voor aanvang van de cursus aan de cursusleider worden meegedeeld.
 9.5.De reiziger is verplicht om in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken in geval van storingen in de dienstverlening, om eventuele schade te voorkomen of tot een minimum te beperken.
 

10. garantie

10.1 Oplossing
Als de reis niet in overeenstemming met het contract wordt uitgevoerd, kan de reiziger schadevergoeding eisen. We kunnen de vergoeding weigeren als het een onevenredige inspanning vergt.
10.2 Verlaging van de reiskosten
Voor de duur van een niet-contractuele bepaling van de reis kan de reiziger een overeenkomstige vermindering van de reisprijs eisen (vermindering). De tourprijs moet worden verlaagd in de verhouding waarin de waarde van de tour in een defectvrije toestand zou zijn geweest ten opzichte van de werkelijke waarde op het moment van de verkoop. Er is geen sprake van een vermindering als de reiziger verwijtbaar nalaat het defect te melden.
10.3 Beëindiging van het contract
Indien een reis als gevolg van een gebrek aanzienlijk wordt bemoeilijkt en wij niet binnen de gestelde termijn een oplossing bieden, kan de reiziger in het kader van de wettelijke bepalingen - in zijn eigen belang en met het oog op het behoud van het bewijs - het reiscontract met spoed opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring. Hetzelfde geldt als van de reiziger redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij aan de reis deelneemt vanwege een voor ons herkenbare belangrijke reden. Het vaststellen van een uiterste termijn voor herstel is alleen niet nodig als herstel onmogelijk is of door ons wordt geweigerd of als de onmiddellijke beëindiging van het contract wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de reiziger.
Hij is de touroperator het deel van de prijs verschuldigd dat aan de gebruikte diensten is toe te rekenen, op voorwaarde dat deze diensten voor hem van belang zijn.
10.4. compensatie
Niettegenstaande de vermindering of annulering kan de reiziger schadevergoeding eisen voor het niet uitvoeren van de reis, tenzij het gebrek aan de reis te wijten is aan een omstandigheid waarvoor de reisorganisator niet verantwoordelijk is.
10.5. referenties
In veel gebieden van de Balearen en de Canarische Eilanden, maar ook aan zee in het algemeen, kunnen er "dierenbewoners" in gehuurde accommodaties zitten, die, als u uit Midden-Europa komt, vaak onbekend zijn bij de gasten of er even aan wennen. We kunnen niet erkennen dat er sprake is van een tekort als er een plotselinge besmetting plaatsvindt. Dit geldt voor spinnen, mieren, gekko's, vliegen, kakkerlakken (vooral direct aan zee) en voor de draadwormen (Bichos Negros) die we alleen op La Palma kennen.
10.6 Openbare voorziening
Als in ons aanbod een internettoegang wordt beschreven als beschikbaar, kunnen noch wij, noch de huiseigenaar verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de exploitant (Telefonica of andere Spaanse aanbieders) altijd voor 100% toegang zorgt. In het geval van een storing op het internet kunnen geen schadeclaims worden ingediend, zolang de publieke aanbieder verantwoordelijk is voor het gebrek aan toegang tot het internet.
Deze verordening is ook van toepassing op de watervoorziening.
 

11. beperking van de aansprakelijkheid

11.1 Onze contractuele aansprakelijkheid voor schade, die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot drie keer de reisprijs,
a) voor zover de schade aan de passagier niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of
b) voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade die de reiziger uitsluitend door de fout van een
verantwoordelijk voor de prestaties van de dienstverleners.
11.2 Voor alle schadeclaims tegen ons uit onrechtmatige daad, die niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, zijn wij aansprakelijk voor materiële schade tot € 4.100,00; indien de drievoudige toerprijs hoger is dan dit bedrag, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot het bedrag van de drievoudige toerprijs. De maximumbedragen van de aansprakelijkheid gelden per reiziger en per reis.
11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor dienststoringen in verband met diensten die slechts als externe diensten worden bemiddeld en die in de reisbeschrijving uitdrukkelijk als externe diensten worden aangemerkt.
 

12. verplichting tot samenwerking

12.1 U bent verplicht om in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken in geval van storingen in de dienstverlening om eventuele schade te voorkomen of tot een minimum te beperken.
12.2 In het bijzonder bent u verplicht om de plaatselijke reisleiding onmiddellijk te informeren in geval van klachten. Deze laatste wordt geïnstrueerd om een oplossing te bieden als dit mogelijk is. Indien u verwijtbaar nalaat een gebrek te melden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op vermindering van de prijs.
 

13. herbevestiging

Houdt u er rekening mee dat u verplicht bent uw retourvlucht ten minste 72 uur voor uw retourvlucht door de luchtvaartmaatschappij te laten bevestigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze maatregel. In het geval van pakketreizen wordt deze herbevestiging meestal uitgevoerd door de lokale reisbegeleider. U dient dit echter ten minste 4 dagen voor de terugreis/vlucht opnieuw te laten bevestigen door uw reisbegeleider.
 

14 Uitsluiting van vorderingen en verjaring

14.1 De klant moet binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de tour een klacht indienen bij de touroperator voor de niet-contractuele uitvoering van de tour. Na het verstrijken van de termijn kan de klant een claim indienen als hij buiten zijn schuld niet in staat was de termijn in acht te nemen. De stelling moet de individuele klachten gedetailleerd beschrijven wat betreft het type, de omvang en de reikwijdte, zodat de touroperator de afzonderlijke onderdelen kan controleren.
14.2 De contractuele vorderingen van de klant wegens gebreken van de reis (verhelpen door de touroperator of zelfhulp van de reiziger om het gebrek te verhelpen, vermindering van de reisprijs, schadevergoeding en beëindiging) verjaren door de wettelijke toestemming (§ 651 m S.2 BGB) in een jaar, gerekend vanaf de dag volgend op de dag van het contractueel overeengekomen einde van de reis. Indien de laatste dag van het tijdvak valt op een zondag, een door de staat erkende algemene feestdag op de plaats van aangifte of een zaterdag, geldt de eerstvolgende werkdag als einde van het tijdvak.


15. paspoort, visum, douane, deviezen en gezondheidsvoorschriften

15.1 Wij staan er voor in dat de klant voor aanvang van de reis op de hoogte wordt gesteld van de paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften en eventuele wijzigingen daarvan. Er wordt aangenomen dat de reiziger een burger van de Bondsrepubliek Duitsland is en dat er geen andere bijzondere omstandigheden zijn. Er kan in de persoon van de reiziger geen rekening worden gehouden met andere omstandigheden, tenzij deze uitdrukkelijk aan ons zijn meegedeeld.
15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en ontvangst van de benodigde visa door de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging, indien de reiziger ons met de aanschaf heeft belast, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging.
15.3 De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften die van belang zijn voor de uitvoering van de reis. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van de annuleringskosten die voortvloeien uit de niet-naleving van dit reglement, komen ten laste van de reiziger, behalve indien deze worden veroorzaakt door verwijtbare verkeerde informatie of gebrek aan informatie van zijn kant.
 

16. plaats van bevoegdheid, diversen

16.1. De ongeldigheid van de afzonderlijke bepalingen van het reiscontract en deze bedrijfsvoorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van het gehele contract.
16.2 Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn verblijfplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld

Calima Reisen

Logo: Calima Reisen
Specialist voor La Palma-reizen - sinds 1996

Copyright © 2019 Calima-Reisen
Tel: 030-8974 8979

Ons volgen:

f logo RGB Hex Blue 512Twitter Logo npinterest

 


 

Contact

Calima Reisen

Unter den Eichen 108a
12203 Berlin

Tel: +49 30 89748979

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.